*

PC CPU models

The brains of the PC is a CPU, or processor, from the Intel 8086 family (x86) of microprocessors or from a company that makes a compatible CPU. IBM also makes its own x86 compatible chips. See x86.

Các mô hình PC CPU
Bộ não của một PC chính là CPU, hay vi xử lý, từ họ Intel 8086 (x86) của các bộ vi xử lý hoặc từ một công ty mà chế tạo một CPU tương thích. IBM cũng tạo nên các chip tương thích x86 của chính nó. Xem x86.


Published:

PAGE TOP ↑