*

PC display modes

Unlike the Macintosh which is graphics based, PCs operate in two software selectable modes, (1)text mode, or character mode, and (2)graphics mode. Prior to Windows, business applications were text based and text scrolled quickly on screen on even the slowest PCs. DOS programs use both text and graphics mode, and Windows programs use only graphics mode. Today, the minimum PC display standard is VGA. Most graphics adapters support VGA and resolutions up to 1024×768 and higher.

Các chế độ hiển thị PC Không giống như Macintosh dựa trên đồ họa, các PC hoạt động theo hai chế độ có chọn lọc phần mềm, (1)chế độ văn bản hay chế độ ký tự, và (2)chế độ đồ họa. Ưu tiên đối với Windows, các ứng dụng kinh doanh được dựa trên văn bản và được trang trí cuốn theo văn bản một cách nhanh chóng trên màn hình thậm chí ở các máy PC chậm nhất. Các chương trình DOS sử dụng cả hai chế độ văn bản và chế độ đồ họa và các chương trình Windows chỉ sử dụng chế độ đồ họa. Ngày nay, tiêu chuẩn hiển thị PC cực tiểu là VGA. Hầu hết các bộ điều hợp đồ họa hỗ trợ VGA và các độ phân giải lên đến 1024×768 và thậm chí cao hơn.


Published:

PAGE TOP ↑