*

PC memory

The original PC design was constrained to one megabyte of memory with various operating system functions located in fixed memory positions. This fixed positioning has given rise to the most confusing platform in history.

Bộ nhớ PC Thiết kế PC góc được nén thành một megabyte của bộ nhớ với các chức năng hệ điều hành khác nhau được định vị trong các vị trí bộ nhớ cố định. Việc định vị cố định này đã tạo nên nền không rõ ràng nhất trong lịch sử.


Published:

PAGE TOP ↑