*

PC Paintbrush

A DOS paint program developed by the Zsoft Corporation, Marietta, GA. It was the first popular paint program for the PC, and its PCX raster graphics format became a de facto standard for bitmapped images.

PC Paintbrush Một chương trình vẽ DOS được phát triển bởi Zsoft corporation, Marietta, GA. Nó là chương chương trình vẽ phở PCX của nó trợ thành một tiêu chuẩn thực tế cho các hình ảnh được biểu thị bằng mảng bit./p>


Published:

PAGE TOP ↑