*

PC Tools

A popular and comprehensive packages of utilities for DOS and Windows from Symantec (originally Central Point Software). They include a DOS or windows shell as well as antivirus, file management, caching, backup, compression and data recovery utilities.

PC Tools Các linh kiện toàn bộ và phổ biến của các tiện ích cho DOS và Windows từ Symantec (lúc đầu là Central Point Software). Chúng bao gồm một DOS hoặc vỏ Windows cũng như các tiện ích chống virút, quản lý tập tin, lưu trư, phòng hờ, nén và phục hồi dữ liệu


Published:

PAGE TOP ↑