*

PC

(1) Also see printed circuit board.

(2) (Personal Computer) Although the term PC is sometimes used to refer to any kind of personal computer(Mac, Amiga, etc.), in the PC standard originally developed by IBM. Today the PC industry is governed by Intel, Microsoft and major PC vendors collectively. The PC is the world’s largest computer base; 1998 estimates are from 250 to 350 million units. A rather wide range, one wonders who’s keeping count.

PC
(1) Cũng xem printed circuit board.

(2) (Máy tính cá nhân) Mặc dù thuật ngữ PC thỉnh thoảng được dùng để chỉ một loại máy tính cá nhân (Mac, Amiga, vv), trong tư điển thuật ngữ này , và nói chung PC chỉ các máy tính mà phù hợp với tiêu chuẩn PC được phát triển đầu tiên bởi IBM. Ngày nay công nghiệp PC được điều khiển bởi Intel, Microsoft và các nhà cung cấp PC chính. PC là có sổ máy tính lớn nhất thế giới; các ước định vào năm 1998 từ khoảng 250 đến 350 triệu đơn vị.


Published:

PAGE TOP ↑