*

PC8

A symbol set that contains the extended ASCII characters of the IBM PC.

PC8
Một tập hợp biểu tượng chứa các ký tự ASCII mở rộng của PC IBM.


Published:

PAGE TOP ↑