*

PCDOS

The DOS operating system supplied by IBM with its PCs. The heart of PCDOS and MSDOS function identically and they are both referred to as DOS. Starting with PCDOS 6, the accompanying utilities differed from MSDOS.

PCDOS Hệ điều hành DOS được cung cấp bởi IBM với các PC của nó. Trung tâm của PCDOS và MSDOS có chương trình giống nhau và cả hai được xem như là DOS. Bắt đầu với PCDOS 6, các tiện ích đi kèm khác với MSDOS.


Published:

PAGE TOP ↑