*

PCI(Peripheral Component Interconnection)

An expansion bus commonly used in PCs, Macintoshes and workstations. It was designed primarily by Intel and first appeared on PCs in late 1993. PCI provides a highspeed data path between the CPU and peripheral devices (video, disk, network, etc.). There are typically three or four PCI slots on the motherboard. In a Pentium PC, there is generally a mix of PCI and EISA slots.

PCI(Nội liên thành phần ngoại vi) Một bus mở rộng thường được sử dụng trong các PC, Macintosh, và các trạm công việc. Nó được thiết kế chủ yếu bởi Intel và đầu tiên xuất hiện trên PC vào cuối năm 1993. PCI cung cấp một đường dẫn dữ liệu tốc độ cao giữa CPU và các thiết bị ngoại vi (video, đĩa, mạng, v.v.). Thường có ba hoặc 4 khe PCI trên panô mẹ. Trong một PC Pentium, nói chung có một hỗn hợp của các khe PCI và ISA, hoặc các khe PCI và EISA.


Published:

PAGE TOP ↑