*

PCjr(PC junior)

IBM’ s first home computer introduced in 1983. Its original keyboard was unsuitable for typing, but adequate keyboards were later added. It was discontinued in 1985.

PCjr(PC junior) Máy tính gia đình đầu tiên của IBM được giới thiệu vào năm 1983. Bàn phím gốc của nó không thích hợp cho. Việc nhập chũ, nhung các bàn phím hoàn chỉnh được hỗ trợ sau đó. Nó bị gián đoạn vào năm 1985.


Published:

PAGE TOP ↑