*

PCL(Printer Control Language)

The command language for the HP LaserJet printers. It has become a de facto standard used in many printers and typesetters. PCL Level 5, introduced with the LaserJet 3 in 1990, also supports computer graphic’s Intellifont scalable fonts. Starting with the LaserJet 5 in 1996, PCL Level 6 streamlines the graphics and font commands, reducing the amount of information that has to be sent to the printer.

PCL(Ngôn ngữ điều khiển máy in) Ngôn ngữ lệnh cho các máy in laze HP. Nó đã trợ thành một tiêu chuẩn thực tế được sử dụng trong nhiều máy in và máy sắp chữ. PCL Level 5, được giới thiệu cùng với LaserJet 3 vào năm 1990, cũng hỗ trợ các font tỉ lệ Intellifont của Computer graphics. Bắt đầu với LaserJet 5 vào năm 1996, PCL Level 6 đơn giản hóa các lệnh đồ họa và font, điều này làm giản bớt số lượng thông tin phải được gởi đến máy in.


Published:

PAGE TOP ↑