*

PCM

(1)(Pulse Code Modulation) A technique for converting analog signals into digital form that is widely used by the telephone companies in their T1 circuits. Every minute of the day, millions of telephone conversations, as well as data transmissions via modem, are converted into digital via PCM for transport over highspeed intercity trunks. See ADPCM, A-Law, mu-Law and sampling rate.

(2)(Plug Compatible Manufacturer) An organization that makes a computer or electronic device that is compatible with an existing machine.

PCM
(1)(Pulse Code Modulation) Một kỹ thuật dành cho việc chuyển đổi các tín hiệu tương đồng vào dạng kỹ thuật số mà được sử dụng rộng rãi bởi các công ty điện thoại trên các mạng T1 của họ. Cứ mỗi phút trong ngày, hàng triệu cuộc trò chuyện trên điện thoại cũng như việc truyền dữ liệu qua modem được chuyển vào kỹ thuật số qua PCM cho việc vận tải trên các đường trục liên kết tốc độ cao. Xem ADPCM, A-Law, mu-Lawsampling rate.

(2)(Plug Compatible Manufacturer) Một tổ chức tạo nên máy tính hoặc thiết bị điện tương thích với máy niện hữu.


Published:

PAGE TOP ↑