*

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)

An international trade association that has developed standards for devices, such as modems and external hard disk drives, that can be easily plugged into notebook computers. See Plug and Play.

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) Một hiệp hội thương mại quốc tế đã xây dựng các tiệu chuẩn cho các thiết bị, nhu modem và các ổ đĩa cứng đặt ngoài chẳng hạn, có thể cắm dễ dàng vào các loại máy tính notebook. Xem Plug and Play.


Published:

PAGE TOP ↑