*

PC/TV

A PC with a builtin TV tuner. TV boards that plug into a personal computer typically have standard RCA phono inputs to conect a VCR or camera. Some also have SVHS inputs.

PC/TV Một PC với một bộ điều chỉnh hướng tự động TV. Các pano TV cắm vào một máy tính cá nhân thường có các đầu vào phono RCA chuẩn dể liên kết một VCR hoặc camera. Một số máy tính cũng có các đầu vào SVHS.


Published:

PAGE TOP ↑