*

PCX

A popular raster graphics file format that handles monochrome, 2bit, 4bit, 8bit and 24bit color and uses RLE to achieve compression ratios of apploximately 1.1: 1 to 1.5:1. Images with large blocks of solid colors compress best under the RLE method. See PC Paintbrush.

PCX Một format file đồ họa quét phổ biến điều khiển màu đơn sắc, màu 2 bit, 4 bit, 8 bit và 24 bit và đồng thời sử dụng RLE để đạt được tỉ lệ nén vào khoảng 1.1:1 đến 1.5:1. Các hình ảnh với các khối lớn của các màu đồng nhất nén tốt nhất dưới phương pháp RLE. Xem PC Paintbrush.


Published:

PAGE TOP ↑