*

PDA(Personal Digital Assistant)

A small, handheld computer device, capable of accepting input by writing information on the screen with a stylus, that is designed to provide all the tools an individual would need for day-to-day organization, including an appointment calendar, an address book, a notepad, and a fax modem. See Newton, pen computer, and transceiver.

Máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số Một loại máy tính cầm tay nhỏ có khả năng thu nhận các thông tin đưa vào do người sủ dụng viết lên màn hình bằng một cây bút đặc biệt; nó được thiết kế để cung cấp các công cụ mà một cá nhân cần nhớ và một modem dùng chuyển fax. Xem Newton, pen computer, và transceiver.


Published:

PAGE TOP ↑