*

PDA(Personal Digital Assistant )

A handheld computer that serves an organizer, electronic book or note taker and includes features such as penbased entry and wireless transmission to a cellular service or desktop system.

PDA(Personal Digital Assistant ) Một máy tính xách tay có chức năng như là một hệ thống tổ chức, một tài liệu về điên, hoặc một bản ghi chép và gồm các tính năng như là nhập dữ liệu bằng bút đồng thời truyền không dây đến một dịch vụ cellular hoặc hệ thống máy tính để bàn.


Published:

PAGE TOP ↑