*

PDES(Product Data Exchange Specification)

A standard format for exchanging data between advanced CAD and CAM programs. It describes a complete product, including the geometric aspects of the images as well as manufacturing features, tolerance specifications, material properties and finish specifications. See IGES.

PDES(Đặc tả trao đổi dữ liệu sản phẩm) Một format chuẩn dùng cho việc trao đổi dữ liệu giữa các chương trình CAD và CAM cấp cao. Nó mô tả một sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm các phương diện hình học của các hình ảnh cũng như các tính năng sản xuất, các đặc tả về sức chịu đựng, tính chất vật liệu và sự đặc tả thành phẩm. Xem IGES.


Published:

PAGE TOP ↑