*

PDM, PDMS(Product Data Management, Product Data Management System)

An information system used to manage product development from inception to manufacturing and maintenance. It handles all the data necessary at all stages including plans, geometric models, CAD drawings, images, NC programs as well as all related project data, notes and documents. PDMs are developed for workgroups as well as the entire enterprise.

PDM, PDMS(Quản lý dữ liệu sản phẩm, hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm) Một hệ thống thông tin được sử dụng để quản lý sự thực thi sản phẩm từ giai đoạn khởi đầu đến quá trình sản xuất và bảo trì. Nó điều khiển tất cả các dữ liệu cần thiết ở tất cả các giai đoạn bao gồm các kế hoạch, mô hình hình học, các bản vẽ CAD, các hình ảnh, các chương trình NC cũng như tất cả các dữ liệu dự án có liên quan, các ghi chú, và các tài liệu. Các PDM được triển khai cho các nhóm công việc cũng như cho toàn thể xí nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑