*

PDP(Programmed Data Processor)

A minicomputer family from Digital that started with the 18bit PDP1 in 1959. In 1965, Digital legitimized the minicomputer industry with the PDP8, which sold for about $20,000. In 1970, the PDP11 was introduced, which became extremely successful.

PDP(Bộ xử lý dữ liệu được lập trình) Một họ máy tính nhỏ từ Digital bắt đầu với PDP1 18 bit vào năm 1959. Vào năm 1965, Digital hợp pháp hóa ngành công nghiệp máy tính nhỏ với PDP8 với doanh thu khoảng 20.000 đô la. Vào năm 1970, PDP11 được giới thiệu và gặt hái thành công tột đỉnh.


Published:

PAGE TOP ↑