*

peek/poke

Instructions that view and alter a byte of memory by referencing a specific memory address. Peek displays the contents; poke changes it.

peek/poke Các lệnh có chức năng nhìn và thay đổi một byte của bộ nhớ bằng cách tham chiếu một địa chỉ bộ nhớ đặc biệt. Peek hiển thị các nội dung; poke thay đổi nó.


Published:

PAGE TOP ↑