*

peertopeer network

A communications network that allows all workstations and computers in the network to act as servers to all other users on the network. Dedicated file servers may be used, but are not required as in a client/server network. Do not confuse this term with “peertopeer communications”. A peertopeer network implies peertopeer communications, but peertopeer communications does not imply a peertopeer network.Don’t you love the extensive thought and analysis that goes into naming things in this business in order to make the terms perfectly clear and understandable!

Mạng peertopeer Một mạng truyền thông cho phép tất cả các trạm công việc và tât cả các máy tính trong mạng hoạt động như các server đối với tất cả các người sử dùng khác trên mạng. Các file server chuyên biệt có thể được dùng, tuy nhiên không được cần như trong mang client/server. Đừng nhầm lẫn thuật ngữ này với “peertopeer communications”. Một mạng peertopeer chỉ quá trình truyền thông lưới thông peertopeer không chỉ một mạng peertopeer. Bạn không thích tư duy và sự phân tích mở rộng để tiến sâu vào việc đặt tên các sự vật trong ngành kinh doanh này nhằm mục đích làm cho các thuật ngữ trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.


Published:

PAGE TOP ↑