*

Pen Windows

An extension to Windows that allows penbased computing.

Pen Windows Một sự mở rộng đối với Windows cho phép việc tính toán bằng bút.


Published:

PAGE TOP ↑