*

Pentium

A family of CPU chips from Intel. The term may also refer to a PC that uses the chip. The first Pentium was introduced in 1993 as the successor to the 486, and depending on clock speed can be up to 10 times as fast. Although the integer performance of Pentium chips rivals RISCbased CPUs (Alpha,HP PA, MIPS,SPARC, etc.), their floating point performance is generally slower.Variations of the Pentium were later introduced, including the Pentium Pro, Pentium MMX and Pentium 2. The Pentium Pro is optimized for 32bit operating systems and applications. The Pentium MMX and Pentium 2 are counterparts of the Pentium the Pentium Pro that contain additional instructions for multimedia operations (MMX instructions).

Pentium Một gia đình của chip CPU của Intel. Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ một PC sử dụng chip.Pentium đầu tiên được giới thiệu vào năm 1993 với tư cách là một người kế vị của 486 và phụ thuộc vào đồng hồ mà tốc độ có thể lên đến 10 lần nhanh hơn. Mặc dù
việc thi hành số nguyên của của các chip Pentium 2 cạnh tranh với các CPU dựa trên RISC (Alpha, HP PA, MIPS, SPARC, v.v.), nhưng việc thi hành điểm trôi của chúng nói chung chậm hơn. Các biến đổi của Pentium sau đó được giới thiệu, bao gồm Pentium Pro, Pentium MMX và Pentium 2. Pentium Pro được tối ưu hóa cho các hệ thống và các ứng dụng. Pentium MMX và Pentium 2 là các bổ sung của Pentium và Pentium Pro mà chứa các lệnh thêm vào cho các hoạt động đa phương tiện (các lệnh MMX).


Published:

PAGE TOP ↑