*

PEP

(1)(Packet Exchange Prptocol) A Xerox protocol used internally by NetWare NCP commands (NetWare Core Protocols). It uses PEP and IPX for this purpose. Application programs use SPX and IPX.

(2)A highspeed modem protocol from Telebit Corporation, Sunnyvale, CA, suited for cellular phone use.

PEP
(1) (Giao thức chuyển đổi Packet) Một giao thức Xerox được sử dụng nội bộ bởi NetWare để vận tải các NCP nội bộ (các giao thức nhân NetWare). Nó sử dụng PEP và IPX cho mục đích này. Các chương trình ứng dụng sử dụng SPX và IPX.

(2) Một giao thức modem tốc độ cao dùng cho các điện thoại cellular từ Telebit Corporation, Sunnyvale, CA.


Published:

PAGE TOP ↑