*

peripheral

Any hardware device connected to a computer, such as a monitor, keyboard, printer, plotter, disk or tape drive, graphics tablet, scanner, joy stick, paddle and mouse.

Ngoại vi Bất kỳ thiết bị phần cứng kết nào được nối kết với máy tính chẳng hạn như monitor, bàn phím, máy in, máy vẽ dồ thị, đĩa hoặc ổ băng, bạn nhập đồ họa, máy quét, gậy điều khiển, paddle và chuột.


Published:

PAGE TOP ↑