*

Perl(Practical Extraction Report Language)

A programming language written by Larry Wall that combines syntax from several UNIX utilities and languages. Perl is designed to handle a variety of system administrator functions. Because of its comprehensive string handling capabilities, it is widely used on Web servers. Stemming from the UNIX world, Perl has been adapted to other platforms. See also PURL.

Perl(Practical Extraction Report Language) Một ngôn ngữ lập trình được viết bởi Larry Wall mà kết hợp cú pháp từ nhiều ngôn ngứ và tiện ích UNIX. Perl được thiết kế để điều khiển nhiều chức năng quản trị hệ thống. Bởi vì chuỗi toàn diện của nó điều khiển các khả năng, nó được sử dụng rộng rãi trên các server Web. Bắt nguồn từ thế giới UNIX, Perl đã được lắp vào các bục khác. Cũng xem PURL.


Published:

PAGE TOP ↑