*

permanent font

(1)A soft font that is kept in the printer’s memory until the printer is turned off.

(2)Same as internal font.

Font vĩnh cửu
(1) Một font mềm được giữ trong bộ nhớ của máy in cho tới khi máy tắt.

(2) Tương tự như internal font.


Published:

PAGE TOP ↑