*

personal computer

Synonymous with microcomputer, a computer that serves one user in the office or the home. PCs are the largest installed base of personal computers. Macintoshes are second.

Máy tính cá nhân Đồng nghĩa với máy tính nhỏ, máy tính dành cho một người sủ dụng trong văn phòng hoặc ở nhà. Các PC là cơ sở lắp đặt lớn nhất của các máy tính cá nhân. Macintosh là cơ sở thứ hai.


Published:

PAGE TOP ↑