*

PGA

(1)(Pin Grid Array) A chip housing with high density of pins (200 pins can fit in 1.5 square). Used for large amounts of I/O, its underside looks like a “bed of nails”.

(2)(Programmable Gate Array) A type of gate array that is programmed by the customer.

(3)(Professional Graphics Adapter) An early IBM display standard for PCs (640x480x256) with 3D processing. It was not widely used.

PGA

(1) (Mảng lưới Pin) Một chip được trang bị với tỉ trọng cao của các pin (200 chân có thể thích hợp với một 1.5 vuông). Khi được dùng cho các số lượng lớn của I/O, mặt dưới của nó trông giống như “mặt dưới của các cây đinh”.

(2) (Mảng cổng chương trình) Một loại mảng cổng được lập trình bởi khách hàng.

(3) (Bộ điều hợp đồ họa chuyên nghiệp) Một chuẩn hiển thị IBM sớm trước đây đối với các PC (640x480x256) xử lý ba chiều. Nó không được sử dụng rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑