*

phase change recording

An optical recording technology that uses a short, high intensity laser pulse to create a bit by altering the crystalline structure of the material. the bit either reflects or absorbs light when read. A medium intensity pulse is used to restore the crystalline structure.

Băng đổi phase Kỹ thuật băng quang học mà sử dụng một xung động laze ngắn, cường độ cao để tạo nên một bit chút bằng cách chuyển đổi cấu trúc tinh thể của vật liệu. Các bit hoặc phản ánh hoặc hấp thụ ánh sáng khi đọc. Một xung độn cường độ trung bình được sử dụng để lưu trữ cấu trúc tinh thể.


Published:

PAGE TOP ↑