*

phase modulation

A transmission technique that blends a data signal into a carrier by varying (modulating) the phase of the carrier. See modulate.

Sự biến điệu phase Một kỹ thuật có tính năng pha trộn một tín hiệu dữ liệu vào một vật tải bằng cách biến điệu pha của vật tải. Xem modulate.


Published:

PAGE TOP ↑