*

PHIGS(Programmer’s Hierarchical Interactive Graphics Standard)

A graphics system and language used to create 2D and 3D images. Like the GKS standard, PHIGS is a device independent interface between the application program and the graphics subsystem. It manages graphics objects in a hierarchical manner so that a complete assembly can be specified with all of its subassemblies. It is a very comprehensive standard requiring high performance workstations and host processing.

PHIGS(Tiêu chuẩn đồ họa hỗ tương theo cấp bậc của nhà lập trình) Một hệ thống và ngôn ngữ đồ họa được sử dụng để tạo nên các hình ảnh hai chiều và ba chiều. Tương tự như chuẩn GKS, PHIGS là một giao diện độc lập với thiết bị giữa chương trình ứng dụng và hệ thống đồ họa con. Nó có chức năng quản lý các đối tượng đồ họa trong một hệ thống cấp bậc để cho một bộ địch hợp ngữ hoàn chỉnh có thể được đặc tả với tất cả các bộ dịch hợp ngữ con của nó. Đó là một chuẩn rất toàn diện đòi hỏi các trạm công việc có khả năng thực hiện cao và hoạt động xử lý chủ.


Published:

PAGE TOP ↑