*

Phoenix BIOS

A popular PC BIOS from Phoenix Technologies Ltd., San Jones, CA. Phoenix was the first company to successfully mass produce the ROM BIOS for the PC, which made the PC industry possible.

Phoenix BIOS Môt PC BIOS phổ biến từ Phoenix Technologies Ltd., San Jone, CA. Phoenix là công ty đầu tiên thành công trong việc sản xuất hàng loạt các ROM BIOS cho PC, giúp cho ngành công nghiệp PC phát triển.


Published:

PAGE TOP ↑