*

phone hawk

Slang for a person who calls up a computer via modem and either copies or destroys data.

phone hawk Tiếng lóng dùng để chỉ một người liên lạc với máy qua modem và hoặc là sao chép hoặc là xóa bỏ dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑