*

Phong shading

In computer graphics, a technique developed by Phong Bui Tuong that computes a shaded surface based on the color and illumination at each pixel. It is more accurate than Gouraud shading, but requires much more extensive computation.

Tạo bóng Phong Trong đồ họa máy tính, một kỹ thuật được phát triển bởi Phong Bui Tuong mà tính toán một bề mặt được tạo bóng dựa trên màu sắc và độ chiếu sáng tại mỗi ảnh điểm. Phương pháp này chính xác hơn phương pháp tạo bóng Gouraud, nhưng nó cần nhiều phép tính mở rộng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑