*

phono connector

Also called an RCA connector, a plug and socket for a two wire coaxial cable used to connect audio and video components. The Apple 2 has a video out phono connector for a TV. The plug is a 1/8″ thick prong that sticks out 5/16″ from the middle of a cylinder. See phone connector.

Bộ nối kết phono Còn được gọi là bộ nối kết RCA, một ở cắm và một định danh cổng dùng cho một cáp đồng trục hai dây được sử dụng để nối kết các thành phần audio và video. Apple 2 có một bộ nối kết phono nằm ngoài video dành cho một TV. Ổ cắm là một răng chỉa dày 1/8″ mà hướng ra ngoài 5/16″ từ phía giữa của một hình trụ. Xem phone connector.


Published:

PAGE TOP ↑