*

Photo CD

A CD imaging system from Kodak that digitizes 35mm slides or negatives onto a CD ROM disc. The Photo CD is created by photo finishers that have a Kodak Picture Imaging Workstation. A replica of each image in the form of contact prints is also included. A multisession CD ROM drive is required to read Photo CD images that were added after the original set. Most new drives provide this capability.

Photo CD Một hệ thống tại ảnh CD từ Kodak mà số hóa các độ trượt hoặc các âm bản 35mm vào một đĩa CDROM. Photo CD được tạo thành bởi bộ rửa ảnh mà có một Kodak Picture Imaging Workstation (trạm công tắc tạo ảnh Kodak). Tranh phó bản của mỗi hình ảnh cũng được bao gồm đưới dạng các bản in tiếp xúc. Một ổ đĩa CDROM nhiều session được cần để đọc các hình ảnh Photo CD mà được tăng cường vào sau bộ gốc. Hầu hết các ổ đĩa mới đều cung cấp khả năng này.


Published:

PAGE TOP ↑