*

photon

A unit of energy. Elementary particle of electromagnetic radiation(light, radio waves, X rays, etc).

Quang tử Một đơn vị năng lượng. Đơn vị cơ bản của sự bức xạ điện từ (ảnh sáng, sóng vô tuyến, X quang, vv.).


Published:

PAGE TOP ↑