*

photonics

The science of building machine circuits that use light instead of electricity.

photonics Khoa học của việc tạo nên các mạch máy sử dụng ánh sáng thay vì điện.


Published:

PAGE TOP ↑