*

photooptic memory

A storage device that uses a laser beam to record data onto a photosensitive film.

Bộ nhớ quang ảnh Một thiết bị lưu trữ sử dụng tia laze để thu thập dữ liệu vào một phim nhạy sáng.


Published:

PAGE TOP ↑