*

Photoshop

A popular highend image editor for the Macintosh and Windows from Adobe. The original Mac versions were the first to bring affordable image editing down to the personal computer level in the late 1980s. Since then, Photoshop has become the de facto standard in image editing. Although it contains a large variety of image editing features, one of Photoshop’s most powerful capabilities is layers, which allows images to be rearranged under and over each other for placement.

Photoshop Một thiết bị hiệu chỉnh hình ảnh kết thúc cao phổ biến dành cho Macintosh và Windows từ Adobe. Các phiên bản Mac gốc là các phiên bản đầu tiên hạ thấp việc biên tập hình ảnh đầy đủ xuống mức độ máy tính cá nhân vào cuối thập niên 80. Từ đó, Photoshop trở thành chuẩn thực tế cho việc biên tập hình ảnh. Mặc đầu nó chứa một dãy lớn của các tính năng biên tập hình ảnh, một trong các khả năng mạnh mẽ nhất của Photoshop là các lớp mà cho phép hình ảnh được sắp xếp lại bên dưới và bên trên nhau.


Published:

PAGE TOP ↑