*

physical address

The actual, machine address of an item or device.

Địa chỉ vật lý Địa chỉ máy hiện thời của một mục hoặc thiết bị.


Published:

PAGE TOP ↑