*

physical drive

The disk drive actually performing the read and write operations in a secondary storage system.

Ổ đĩa vật lý Ổ đĩa thật sự đang tiến hành thao tác đọc/ghi trong hệ thống lưu trữ thứ hai.


Published:

PAGE TOP ↑