*

physical lock

Prevention of user access to data provided by a locking on/off switch or file protection mechanism such as on a floppy disk. Contrast with logical lock.

Khóa vật lý Biện pháp phòng ngừa tình trạng truy cập dữ liệu được hỗ trợ bởi một công tắc khóa/mở hoặc cơ chế bảo vệ file chẳng hạn như đĩa mềm. Tương phản với logical lock.


Published:

PAGE TOP ↑