*

physical memory

The actual random access memory (RAM) circuits in which data is stored, as opposed to virtual memory the “apparent” RKM that results from employing the computer’s hard disk as an extension of physical memory. See random access memory (RAM) and virtual memory.

Bộ nhớ vật lý Mạch nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) thực sự, lưu trữ các dữ liệu bên trong, khác với bộ nhớ ảo là bộ RAM “hình thức”, kết quả của việc sử dụng đĩa cứng của máy tính làm bộ nhớ vật lý mở rộng. Xem random access memory (RAM)virtual memory.


Published:

PAGE TOP ↑