*

physical

Refers to devices at the electronic, or machine level. Contrast with logical.

Vật lý Chỉ các thiết bị ở mức độ điện hoặc máy. Tương phản với logical.


Published:

PAGE TOP ↑