*

PIC

(1)(PiCture) A file extension used for graphic formats. Lotus PIC is a vector format 123 charts and graphs. Videoshow PIC is a vector format that is a subset of the NAPLPS standard.

(2)(Programmable Interrupt Controller) An Intel 8259A chip that controls interrupts. Starting with the 286based AT, there are two PICs in a PC, providing a total of 15 usable IRQs. The PIC has been superseded by an Advanced Programmable Interrupt Controller, or 82489DX chip, that is enhanced for multiprocessing. See IRQ.

PIC
(1) (PICture) Một phần mở rộng tập tin được sử dụng cho các định dạng đồ họa. Sen PIC là một định dạng vector bảng xếp hạng 123 và đồ thị. Videoshow PIC là một định dạng vector mà là một tập hợp các tiêu chuẩn NAPLPS.

(2) (Bộ điều khiển ngắt lập trình) Một chip Intel 8259A có chức năng điều khiển các sự ngắt. Bắt đầu AT dựa trên 286, có hai PIC trong một PC cung cấp toàn bộ 15 IRQs có thể dùng được. PIC đã được thay thế bởi bộ điều khiển ngắt chương trình cấp cao hoặc chip 82489DX, mà được tăng cường cho mục đích đa xử lý. Xem IRQ.


Published:

PAGE TOP ↑