*

Pick System

A multiuser operating environment and database management system (DBMS) from Pick Systems, Inc., Irvine, CA, that runs on x86, PowerPC and UNIX platforms. It has been highly praised for its ease of use, flexibility and advanced features. The DBMS portion of the Pick System is widely used in thirdparty products. R83 is the original Pick System. R93 and Advanced Pick are later versions. D3 is the DBMS, and D3 Pro Plus is a Linux/DBMS package.

Hệ thống Pick Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và một môi trường hoạt động nhiều người dùng (DBMS) từ các hệ thống Pick, Inc, Irvine, CA, chạy trên x86, PowerPC và UNIX. Nó được đánh giá cao nhờ vào tính tiện dụng, tính mềm dẻo và các tính năng cao cấp. Bộ phần DBMS của hệ thống Pick được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nhóm thứ ba. R83 là hệ thống Pick gốc. R93 và PIck cấp cao là các phiên bản sau đó. D3 là DBMS và D3 Pro Plus là một package Linux / DBMS.


Published:

PAGE TOP ↑