*

PID

(1)(Process IDentifier) A temporary number assigned by the operating system to a process or service.

(2)(Proportional Integral Derivative) A controller used to regulate a continuous process such as grinding or cooking.

PID
(1)(Bộ định danh quá trình) Một số tạm thời được cho bởi một hệ điều hành đối với một quá trình hoặc một dịch vụ.

(2)(Dẫn suất số nguyên tỉ lệ) Một bộ điều khiển được sủ dụng để điều chỉnh một quá trình liên tục chẳng hạn như việc xay tán hoặc nấu nướng.


Published:

PAGE TOP ↑